ยป
Informatii utile & Legislatie

Informatii Utile & Legislatie - Tratamente DDD Cluj

Obligativitatea Executarii Tratamentelor de Dezinfectie, Dezinsectie si Deratizare:

Este reglementata prin Legea 100 din 1998 privind asistenta de sanatate publica, Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 1 iunie 1998. Aceasta prevede in Cap. V, Art.28, Alin. C, dupa cum urmeaza:
Art. 28. - Agentii economici si celelalte persoane juridice sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru:
a) efectuarea examenului medical la angajarea in munca si a controlului periodic, conform normelor de sanatate
publica si securitate in munca;
b) aplicarea normelor legale de igiena;
c) aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica.”

Frecventa Tratamentelor de Dezinsectie si Deratizare:

Recomandam efectuarea lucrarilor de dezinsectie si deratizare in conformitate cu legislatia in vigoare OUG nr.536/1997, care prevede la Cap. VI, Art. 52, Alin. B, dupa cum urmeaza:
„b) Dezinsectia periodica se va face la intervale prevazute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; între operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de întretinere, în functie de prezenta vectorilor.”

Contraventii in cazul neefectuarii Tratamentelor de Dezinsectie si Deratizare:

In vederea preintampinarii unor sanctiuni datorita neefectuarii tratamentelor de dezinsectie si deratizare va punem la dispozitie cateva articole legislative care reglementeaza aceste aspecte:
 
Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008, care prevede la:
„CAPITOLUL XII
Contraventii la normele de igiena privind infestarea cu insecte vectoare si cu rozatoare, precum si la normele privind regimul pesticidelor
Art. 32. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei:
a) neaplicarea masurilor de prevenire si combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare in unitati de orice tip de catre detinatorii acestora;
b) nerespectarea ritmicitatii actiunilor de combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare si
producatoare de disconfort in unitati de orice tip.”

Copyright © Cleander 2023 | 
Informatii Utile & Legislatie - Tratamente DDD Cluj - Curatenie Cluj Napoca